Meest gestelde vragen

Heb je nog specifieke vragen over het project? Misschien vind je dan hieronder het antwoord. Niet het geval? Stel dan gerust een vraag…

Over welke site gaat het juist? Wie zijn de eigenaars/ontwikkelaars van de site?

Wanneer we over ‘de Gelatines’ spreken, bedoelen we de aangeduide zone (zwart) op het plan. Het betreft de site van de oude gelatinefabriek, gelegen in het noorden van Hasselt aan de westelijke oever van de Kanaalkom. De projectsite grenst aan het Demerpark (noorden), Kanaalkom (oosten), de nieuwe ontwikkeling van Quartier Bleu (zuiden) en de Heilig-Hartwijk (westen).

De projectsite kent 2 verschillende projectontwikkelaars, namelijk Chateau Real Estate met Van Roey Vastgoed (geel: deel van de “Parkwijk”) en Besix Red (rood: “Gelatinewijk”). De zone aansluitend op Quartier Bleu, de strook langs de Armand Hertzstraat, de openbare wegen, de kade en het hart van de oude gelatinefabriek (rond de schoorsteen) is eigendom van de stad (groen en blauw). Een groot deel van de Parkwijk en delen aan de overzijde van de Kanaalkom vallen hier dus buiten.

Welke stappen zijn er in het verleden al gezet?

We vertrekken niet van een wit blad. Het proces dat heeft geleid tot de verschillende projecten langs de Kanaalkom startte al meer dan twintig jaar geleden en doorging meerdere stappen. Zo zijn de ontwikkelingen van Zuidzicht en Quartier Bleu gebaseerd op het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) uit 2004. Om een kwaliteitssprong te maken in de verdere ontwikkelingen maakte BUUR in 2016 een nieuw masterplan en beeldkwaliteitsplan op. Deze werden vervolgens in 2019 juridisch verankerd in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), dat het BPA vervangt. 

Momenteel liggen er nog geen concrete ontwerpplannen op tafel voor de Gelatines. Het enige plan dat momenteel geldig is, is het RUP (Gelatinewijk en Parkwijk). Samen met het masterplan vormen deze documenten het vertrekpunt. Aan de hand van dit participatietraject willen we bijkomend ook de bezorgdheden en wensen vanuit de buurt en van de stadsdiensten capteren om deze mee te kunnen nemen bij de start van het ontwerpproces. We zitten dus nog maar in het begin van een veel langer traject alvorens de eerste steen wordt gelegd.

Kwaliteitssprongen tussen BPA en RUP:

 • De maximaal toegestane bruto vloeroppervlaktes zijn in een overeenkomst tussen de stad en grondeigenaars verminderd.
 • Het RUP stimuleert functieverweving, in tegenstelling tot het BPA.
 • Het RUP voorziet een gradiënt in voorzieningen: hoe verder van de stad, hoe minder publiekgenererende functies.
 • Het RUP voorziet een zachtere overgang naar de bestaande Heilig-Hartwijk door een gradiënt in bouwhoogte.
 • Het RUP legt een minimale groene zone (vinger) vast als uitloper van het Demerpark.
 • Het RUP biedt plaats aan gemeenschapsvoorzieningen (blauwe zones) ter versterking van wijk.
 • Het RUP voorziet het Demerpark als publiek groen met uitlopers naar Quartier Bleu.
 • Het RUP voorziet publiek groen tussen de woongebouwen.
 • De oorspronkelijk geplande weg, ten noorden van de Gelatines, ging door het park (BPA). In het RUP is deze naar de waterkant verplaatst. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het park en versterkt de relatie tussen de nieuwe ontwikkeling en het water.

Wat kan er op de site komen? Wat staat er in het RUP?

De site bedraagt zo’n 50.000 m2. Om een idee te geven: dat zijn zo’n 7 voetbalvelden. Dit bestaat momenteel grotendeels uit onbebouwde, verharde ruimte, zoals parking, wegenis, braakliggend terrein, enzovoort.  In de toekomst zal nieuwe bebouwing vooral een woonfunctie krijgen. Hierbij kunnen ook ‘aan wonen gerelateerde functies’ horen zoals horeca, vrije beroepen (vb. een tandarts), diensten, lokale voorzieningen, …  Door een grondenwissel is een deel van de site in handen gekomen van de stad (groen), zoals de openbare wegen, de strook langs de Armand Hertzstraat en de kade. Dit biedt de opportuniteit voor de stad om een groot aandeel onbebouwde, groene ruimte te voorzien waaronder het Demerpark. Ook de bebouwbare zone aansluitend op Quartier Bleu en het hart van de oude gelatinefabriek (rond de schoorsteen) zijn eigendom van de stad (blauw).

Wat wel/niet kan is juridisch vastgelegd in het RUP uit 2019. Aangezien dit een complex juridisch kader is hebben we hiervoor enkele info-filmpjes over opgenomen die het duidelijk en beknopt uitleggen. Je kan bij de stad terecht met bijkomende inhoudelijke vragen m.b.t. het RUP op volgend e-mailadres: planning@hasselt.be.
– Filmje Gezonde wijk: https://youtu.be/g1c9g7OaicA
– Filmpje Levendige wijk: https://youtu.be/oVEqVJ53v70
– Filmpje Inclusieve wijk: https://youtu.be/YdOsBDYWRO8
– Filmpje Verbonden wijk: https://youtu.be/MA-BJ-ZO82E

Welke stappen worden er momenteel gezet?

Momenteel loopt er een participatietraject om de bezorgdheden en wensen van de buurt mee te nemen. De verschillende stappen worden hieronder toegelicht. 

 • interviews stadsdiensten, wijkwerking, verenigingen en buurtbewoners

Om voeling te krijgen met de wensen en noden uit de buurt hebben er verschillende verkennende interviews plaatsgevonden met de stadsdiensten, wijkwerking, verenigingen en buurtbewoners.

 • opstart lokale klankbordgroep

Op basis van deze gesprekken werd er een klankbordgroep samengesteld die bestaat uit buurtbewoners die het verdere traject mee opvolgen en zorgen voor een kwaliteitsbewaking. 

 • buurtwandeling

De buurtwandeling op 22 augustus was de officiële kick-off. Tijdens de wandeling stelden de begeleiders verschillende vragen gelinkt aan de vooropgestelde thema’s om meer inzicht te krijgen in de bezorgdheden en wensen van de buurt.

 • werksessies

De inzichten uit de interviews en buurtwandeling legden de basis voor 4 werksessies in november. Hierbij was het doel om in kleinere focusgroepen dieper in te gaan op de inzichten en deze te verrijken. Voorlopig kan je het online verslag nog raadplegen waarin er een samenvatting wordt gegeven van de verzamelde input: https://jandenoo453703.typeform.com/to/sEOarrkZ

 • infowandeling

De wandeling is bedoeld om te informeren over het verloop van het traject, te tonen hoe we met de verzamelde input aan de slag zijn gegaan en hierop feedback te vragen.

 • briefing aan de ontwerpers 

Alle verzamelde input wordt verwerkt in een nota en als basis gebruikt voor de briefing van de ontwerpers. Dit om de ontwerpers vanaf dag één bewust te maken van de verwachtingen van de buurt.

Na de briefing is het aan de ontwerpers om hier verder mee aan de slag te gaan en in opdracht van de onwikkelaars een beeldkwaliteitcharter te maken voor de site met typologieën, concrete hoogtes, inrichtingsvoorstellen voor de publieke ruimte, … Dit zal als basis dienen voor het ontwerp. Ook voor, tijdens en na het ontwerpproces zal de buurt opnieuw meermaals betrokken worden.

 • opmaak beeldkwaliteitcharter

O.b.v. de briefingnota zullen de ontwerpers een eerste mogelijke vertaalslag maken. Hierbij wordt minimum een co-creatie moment ingepland met de buurt waarbij de inplanting van de gebouwen wordt bekeken in functie van de kwaliteit van de buitenruimte. Het resultaat van deze fase is een afzonderlijk beeldkwaliteitscharter voor beide ontwikkelaars waarin ambities m.b.t. mobiliteit, architectuur, duurzaamheid, programma, … worden verfijnd.

 • ontwerptraject

Beide ontwikkelaars zullen elks o.b.v. het charter overgaan tot het ontwerpen van de privatieve en collectieve buiten en binnenruimten. Ook de stad gaat aan de slag met het ontwerp van de publieke ruimte. Op verschillende momenten doorheen dit traject wordt het ontwerp getoond aan de buurt, waarbij er opnieuw feedback wordt gevraagd. Deze kan achteraf in het ontwerp worden verwerkt.

Wat is een briefingnota en een beeld-kwaliteit-charter?

Op het einde van fase 4A van het participatietraject wordt er een briefingnota opgemaakt met ambities en richtlijnen waar zowel de buurt, de stad als de ontwikkelaars zich in kunnen vinden en we samen meegeven aan de ontwerpers. We hebben deze ingedeeld volgens de thema’s: een gezonde wijk, een levendige wijk, een inclusieve wijk en een verbonden wijk. Concreet gaat dit over ambities die te maken hebben met de programmatie en de uitstraling van de wijk. Welke noden leven er rond sport- en speelruimte? Welke functies ontbreken er in de huidige wijk die een plek kunnen krijgen op de site? Wat zijn de huidige woonnoden?, … De nota kan je opvatten als een startpunt voor de ontwerpers om dit vervolgens in samenwerking met buurt, stad en ontwikkelaars te vertalen naar een beeldkwaliteitscharter. Dit gebeurt op vraag van de stad en in opdracht van de ontwikkelaars en zij hebben zich dan ook geëngageerd om dit ter harte te nemen. Doorheen de verdere uitwerking van het ontwerp dient het beeldkwaliteitscharter als ‘kompas’ om de beeldkwaliteit te bewaken en ervoor te zorgen dat het finaal ontwerp tegemoet komt aan de ambities die samen werden afgebakend.

DOEL BRIEFINGNOTA:

 • briefing aan de ontwerpers
 • advies geven over de nodige voorzieningen voor de wijk en het programma van publieke ruimte, afgestemd op noden uit de buurt

DOEL BEELDKWALITEITCHARTER:

 • belangrijkste ambities en richtlijnen concreet maken
 • garanties bieden voor verschillende partijen (ook jullie) om terug te grijpen op de ambities voor de toekomstige wijk en de kwaliteit te blijven bewaken

Welke stappen worden er hierna gezet? Hoe worden we verder betrokken? Wat is de timing van realisatie?

Na de info-wandeling van juni wordt de briefingnota opgemaakt. Na de briefing is het aan de ontwerpers om hier verder mee aan de slag te gaan en in opdracht van de onwikkelaars een beeldkwaliteitcharter te maken voor de site met typologieën, concrete hoogtes, inrichtingsvoorstellen voor de publieke ruimte, … Dit zal als basis dienen voor het ontwerp. Ook voor, tijdens en na het ontwerpproces zal de buurt opnieuw meermaals betrokken worden.

 • opmaak beeldkwaliteitcharter

O.b.v. de briefingnota zullen de ontwerpers een eerste mogelijke vertaalslag maken. Hierbij wordt minimum een co-creatie moment ingepland met de buurt waarbij de inplanting van de gebouwen wordt bekeken in functie van de kwaliteit van de buitenruimte. Het resultaat van deze fase is een afzonderlijk beeldkwaliteitscharter voor beide ontwikkelaars waarin ambities m.b.t. mobiliteit, architectuur, duurzaamheid, programma, … worden verfijnd.

 • ontwerptraject

Beide ontwikkelaars zullen elks o.b.v. het charter overgaan tot het ontwerpen van de privatieve en collectieve buiten en binnenruimten. Ook de stad gaat aan de slag met het ontwerp van de publieke ruimte. Op verschillende momenten doorheen dit traject wordt het ontwerp getoond aan de buurt, waarbij er opnieuw feedback wordt gevraagd. Deze kan achteraf in het ontwerp worden verwerkt.

Wat is een klankbordgroep?

In het begin van het traject werd een stakeholdermapping gedaan en een reeks van interviews met de stadsdiensten, wijkwerking, verenigingen en buurtbewoners om vat te krijgen op sleutelfiguren in de wijk. Op basis van deze gesprekken werd er een klankbordgroep samengesteld bestaande uit buurtbewoners die het verdere traject mee opvolgen en zorgen voor een kwaliteitsbewaking. Ze vertegenwoordigen een bredere achterban in de wijk en kunnen info helpen verspreiden en capteren. In de groep zitten personen van het oudercomité van de lagere school, uit de scouts, uit actiecomités, … Doorheen het proces werd deze groep ook aangepast en uitgebreid om voldoende de diversiteit in de wijk te representeren.

Hoe zal ik kunnen ontsluiten in de wijk? Hoe worden de wegen verder ingepland?

De circulatie in de toekomstige wijk kan via een ‘gesloten systeem’ verlopen om sluipverkeer doorheen de bestaande wijk tegen te gaan. Er is dan één manier om de site met de auto te bereiken en te verlaten: via de Gelatineboulevard die aansluit op de Slachthuiskaai en Herkenrodesingel. Het doel van dit systeem is om geen extra verkeers- en parkeerdruk op de omliggende woonwijken te veroorzaken.

Er wordt een nieuwe verbinding met de Heilig-Hartwijk gemaakt tussen de Herkenrodesingel (grote ring) en Haarbemdenstraat. Voor fietsers en voetgangers zijn er meerdere rechtstreekse verbindingen tussen de Heilig-Hartwijk en de Gelatineboulevard.

Als eerste alle nieuwtjes
over De Gaanderij weten?

houd me op de hoogte

ik heb een idee of een vraag

Hou ons op de hoogte