Meest gestelde vragen

Heb je nog specifieke vragen over het project? Misschien vind je dan hieronder het antwoord. Niet het geval? Stel dan gerust een vraag…

Wie ontwikkelt deze site?

Het vastgoedproject zal ontwikkeld worden door BESIX RED, Van Roey Vastgoed en Chateaux Real Estate. De aanvragen voor de vergunningen e.d. zullen gebeuren door de vennootschappen Gelatines Properties NV en Mommen NV.

De publieke ruimte en de herbestemming van de Gelatinefabriek zullen gebeuren vanuit de Stad Hasselt.

Wanneer zal de ontwikkeling gebeuren?

Er is nog geen concrete timing die we kunnen meegeven. Momenteel bevindt het project zich in de ontwerpfase en zijn de ontwerpers en architecten bezig met het plan concreet uit te tekenen. De basis voor de verdere ontwikkeling wordt gevormd door het RUP Blauwe Boulevard West uit 2019 en er werd ook rekening gehouden met de input van het participatieve traject in 2020.

De volledige ontwikkeling is momenteel opgedeeld in vijf fases. Fase 1 wordt voorgesteld tijdens de infomarkt en is momenteel het meest concreet. De andere fases zullen nadien voorgesteld worden tijdens volgende infomarkten.

Voor fase 1 zijn de architecten en ontwerpers bezig met het finaliseren van het ontwerp (met het oog op de aanvraag van de omgevingsvergunning). De ontwikkeling van fase 1 zal starten in het voorjaar van 2025. De noodzakelijke aanvragen worden voordien ingediend.

In het project wordt de ontwikkeling gefaseerd aangepakt, waarbij elke fase een 100-tal wooneenheden omvat. Voorafgaand aan elke fase wordt een informatiemarkt georganiseerd, waarin belanghebbenden worden geïnformeerd over de plannen en de voortgang.

Wanneer de omgevingsvergunning wordt aangevraagd wordt een openbaar onderzoek uitgevoerd, wat inhoudt dat de plannen ter inzage worden gelegd voor het publiek. Daarnaast vindt er een overlegcommissie plaats, waarbij belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun standpunten en opmerkingen met betrekking tot de plannen te delen.

Over hoeveel wooneenheden gaat het in dit project?

In fase 1 worden er 100-tal wooneenheden voorzien.
Voor de ontwikkeling van de volledige projectzone ligt dit aantal op een 600-tal.

Wat is het aandeel van sociale woningen in het project?

Met de Stad Hasselt werd overeengekomen dat het aandeel sociale wooneenheden wordt vastgesteld op 10% van de globale ontwikkeling (64 eenheden). Bovendien worden er ook 10% betaalbare wooneenheden (66 eenheden) voorzien binnen de globale ontwikkeling.

Iets minder dan de helft hiervan wordt gerealiseerd binnen fase 1.

We streven ernaar om een inclusieve, diverse en intergenerationele gemeenschap te creëren.

Wordt er rekening gehouden met de behoeften van specifieke doelgroepen, zoals ouderen, personen met een beperking of lage-inkomensgezinnen, bij de planning van de nieuwe ontwikkeling?

Bij de planning van onze nieuwe ontwikkeling houden we rekening met de behoeften van verschillende doelgroepen in de gemeenschap. We begrijpen dat diversiteit in woonbehoeften essentieel is. Daarom trachten we in ons project rekening te houden met een breed scala aan woonmogelijkheden, gericht op zowel senioren als jonge starters. Bovendien zijn al onze gebouwen ontworpen met het oog op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. waardoor we streven naar een inclusieve en comfortabele leefomgeving voor iedereen.

Voor het hele project is 10% sociale voorzieningen meegenomen (64 eenheden) en 10% betaalbaar wonen (66 eenheden).

Iets minder dan de helft hiervan wordt gerealiseerd binnen fase 1.

Komt er ook horeca /retail/hotel binnen de projectzone? Zo ja, heeft dit geen negatieve impact op de handelaars in de binnenstad van Hasselt?

De ontwikkeling van de Gelatinesite is nauw verweven met de visie die de stad Hasselt heeft voor de Kanaalkom en de Blauwe Boulevard als een natuurlijk verlengstuk van het bruisende stadscentrum. Het RUP Blauwe Boulevard West maakt het mogelijk dat er naast een woonfunctie ook ruimte is voor horeca, retail (detailhandel, geen groothandel) en buurtondersteunende functies in de projectzone. Hiervoor zijn enkele commerciële ruimtes op het gelijkvloers van enkele bouwvolumes voorzien. Er is bewust voor gekozen om dit eerder beperkt te houden en de focus te leggen op aanvullend aanbod dat complementair is met het bestaande aanbod in de binnenstad van Hasselt.

Voor de invulling van de gebouwen van de voormalige Gelatinefabriek wordt dezelfde filosofie gehanteerd.

Het hebben van winkel- en horecaruimtes op de begane grond van residentiële projecten bevordert een levendige buurt en dynamiek gedurende de hele dag, zowel voor de bewoners als voor de buren en de lokale gemeenschap.

Zullen er nieuwe voorzieningen en openbare diensten worden toegevoegd om de groeiende bevolking te ondersteunen, zoals scholen, gezondheidszorgfaciliteiten en winkels?

We begrijpen het belang van nieuwe voorzieningen en openbare diensten om de groeiende bevolking te ondersteunen. Ons doel is om een positieve impact te hebben op de gemeenschap en de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren door te kijken naar mogelijkheden zoals een kinderopvang, speeltuin, gezondheidszorgfaciliteiten en winkels in de buurt.

Op welke wijze zal de (visuele) hinder binnen de perken gehouden worden voor de Heilig-Hartwijk (A. Hertzstaat)?

We begrijpen de bezorgdheid van de Heilig-Hartwijk met betrekking tot hinder. Bij de ontwikkeling van ons project houden we rekening met de omringende gemeenschap en streven we naar een harmonieuze integratie met het aangrenzende gebied. Het concept van ons project omvat zorgvuldige overwegingen voor de grootte van de gebouwen, hun positionering, de tussenafstanden en andere aspecten. Door de realisatie van de groene vinger vanaf fase 1 wordt er voldoende ruimte voorzien tussen de Heilig-Hartwijk en de nieuwe ontwikkeling. Zodoende wordt de hinder voor de bestaande wijk beperkt en wordt er een bijkomende groene long gecreëerd waar ook de inwoners van de Heilig-Hartwijk van kunnen profiteren.

Hoe zit het met de duurzaamheid van de nieuwe ontwikkeling? Worden er milieuvriendelijke bouwpraktijken en energie-efficiënte maatregelen toegepast?

Bij de realisatie van de wooneenheden wordt rekening gehouden met alle recente (bouw)technieken en staat duurzaamheid en energiezuinigheid voorop. Verschillende opties zoals het gebruik van een warmtepomp en riothermie (duurzame warmte uit afvalwater opwekken) worden onderzocht. Onze nieuwe ontwikkeling staat in het teken van duurzaamheid, met de toepassing van milieuvriendelijke bouwpraktijken en energie-efficiënte maatregelen. We passen milieuvriendelijke bouwpraktijken toe door zorgvuldige materiaalselectie, afvalbeheer en het minimaliseren van milieu-impact tijdens de bouw. Bovendien zullen we streven naar energie-efficiënte maatregelen. Daarnaast besteden we aandacht aan groene en open ruimtes om de biodiversiteit te bevorderen en gaan we spaarzaam om met water. We zijn ook van plan om duurzame mobiliteit te ondersteunen, zoals het voorzien van fietsvoorzieningen en de nabijheid van het openbaar vervoer (het station ligt op wandelafstand evenals enkele bushaltes).

Welke plannen zijn er om sociale cohesie in de buurt te bevorderen en de integratie van nieuwe bewoners te vergemakkelijken?

Verbinding is een sleutelwoord in ons project. We richten ons op zowel ruimtelijke verbindingen, waarbij water, open ruimtes en bestaande woonwijken harmonieus samenkomen met nieuwe woonentiteiten, als op sociale verbindingen met de gemeenschap en buurtbewoners.

Tijdens het participatieve traject werd duidelijk dat de buurt de Gelatinefabriek beschouwt als een ankerpunt. Daarom zijn we bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om de overblijfselen van de voormalige Gelatinefabriek zinvol in te vullen. Dit doen we samen met Miss Miyagi (gespecialiseerd in de herbestemming van industrieel erfgoed met een maatschappelijke impact, begeleidt het traject over de toekomstige invulling van de voormalige Gelatinefabriek). Zij initiëren en coördineren herbestemmingsprojecten met een maatschappelijke meerwaarde. Het traject dat Miss Miyagi heeft uitgestippeld, is bedoeld om de buurt actief te betrekken bij deze invulling. Uiteindelijk zal er een document worden opgesteld dat de Stad Hasselt, als eigenaar van de voormalige fabrieksgebouwen, kan gebruiken als aanbeveling om de concrete bestemming van de voormalige fabriek te bepalen.

Hoe zal de concrete invulling van de publieke ruimte eruit zien?

Hiervoor zijn er door de ontwerpers al een aantal suggesties gedaan waar de Stad Hasselt verder mee aan de slag kan. Enkele uitgangspunten zijn: het maximaal benutten van de publieke ruimte, voorzien in voldoende verbinding tussen de woonwijken en de Kanaalkom (de doorwaadbaarheid), realiseren van een groene vinger en park als groene long, bekijken of de Helbeek opnieuw opengelegd kan worden, verlaagde kades realiseren aan de Kanaalkom (idem aan Quartier Bleu) …

Finaal is het de stad die deze ontwerpen dient te realiseren. In deze fase kan er nog geen concrete invulling gegeven worden en enkel suggesties getoond worden.

Welke functies zullen aanwezig zijn in de publieke ruimte?

In de publieke ruimte van ons project streven we naar de integratie van diverse functies om de levenskwaliteit en diversiteit van de gemeenschap te verrijken. Met het oog op de mogelijkheden van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en de inbreng vanuit het participatieve traject, onderzoeken we volgende functies:

  • Publieke functies voor vrije tijd of sport
  • Groene zones om te ontspannen, te spelen en rustig rond te wandelen, waarbij de nadruk ligt op groenvoorzieningen en natuurlijke schoonheid.
  • Ruimte voor gemeenschappelijke tuinen, waar bewoners kunnen tuinieren, sociale interactie kunnen hebben en genieten van groen.

Onze ambitie is om deze diverse functies daadwerkelijk te realiseren, met de medewerking van de stad Hasselt, om zo een aantrekkelijke en leefbare publieke ruimte te creëren die aan de behoeften en wensen van de gemeenschap voldoet.

Hoeveel groen zal er aanwezig zijn in de projectsite? / Wat zijn de plannen voor groene ruimtes en parken binnen het nieuwe ontwikkelingsproject?

Groene open ruimte is een belangrijk element voor de projectzone. In het realiseren ervan wordt hier dan ook maximaal rekening mee gehouden. We wensen de publieke ruimte te optimaliseren, en kiezen voor een ontwerp waarbij er veel ruimte overblijft voor groen.

Er wordt een groene vinger en een park aangelegd in de projectzone om als groene long te dienen voor de hele omgeving. Groen en ontharding gaan hierbij hand in hand.

Komt er aan de voormalige Gelatinefabriek een (gemeenschaps)plein?

Ja, er zijn plannen en ambities voor de voormalige Gelatinefabriek die onder andere de realisatie van een (gemeenschaps)plein omvatten. We erkennen dat de site een belangrijke emotionele waarde heeft en zorgen er dan ook voor dat dit plein zal dienen als een centrale ontmoetingsplaats en een aantrekkelijke ruimte voor gemeenschapsactiviteiten. Het exacte ontwerp en de inrichting van het plein moeten nog verder worden uitgewerkt, maar onze intentie is om een levendige en gastvrije plek te creëren die de buurt ten goede komt en bijdraagt aan de sociale cohesie in de omgeving. Wij staan steeds open voor nieuwe ideeën.

Wordt de Gelatinesite verkeersluw?

De Gelatineboulevard wordt de centrale verkeersader voor gemotoriseerd verkeer van de projectsite. De rest van de projectsite wordt verkeersluw gemaakt op maat van de actieve weggebruikers die te voet of per fiets zich hier in alle rust en veiligheid kunnen verplaatsen. We streven naar een leefbare en veilige omgeving waarin de nadruk ligt op duurzame mobiliteit en de leefkwaliteit van de bewoners.

Er wordt in een uitgebreide mobiliteitsstudie opgestart en op basis daarvan zal er dan ook een concreet mobiliteitsplan opgesteld worden.

Welke invulling zal de voormalige Gelatinefabriek krijgen? Zal de voormalige Gelatinefabriek een functie als buurtanker krijgen? (cf. participatief traject ‘de Gelatines in beweging’)

De invulling van de voormalige Gelatinefabriek is een belangrijk aspect van ons project, en de Stad Hasselt die eigenaar is van de Gelatinefabriek, streeft naar een zinvolle en aantrekkelijke bestemming voor deze historische locatie. Hoewel de exacte invulling nog in ontwikkeling is en verder zal worden uitgewerkt in overleg met stadsplanners en de gemeenschap, zijn er enkele mogelijkheden die momenteel worden overwogen.

Een van de opties is om de voormalige Gelatinefabriek te herbestemmen voor diverse doeleinden, zoals culturele, commerciële of gemeenschapsvoorzieningen. Dit zou kunnen omvatten: tentoonstellingsruimtes, winkels, horecagelegenheden, kantoorruimtes, of andere functies die waarde toevoegen aan de buurt.

Ons doel is om een bestemming te vinden die zowel het historische karakter van de site respecteert als tegemoetkomt aan de behoeften en wensen van de gemeenschap. Finaal is het aan de Stad Hasselt om een beslissing te nemen en de invulling verder uit te werken en te realiseren.

Het is moeilijk om voorafnames te doen over de invulling van de voormalige gebouwen van de Gelatinefabriek. Het is wel de bedoeling om er een gemeenschappelijke functie aan te geven die ten dienste staat van de buurt. Of dat dan een buurtcentrum is of een andere invulling is evenwel nog geen uitgemaakte zaak. Hiervoor wacht de Stad Hasselt op de aanbevelingen van Miss Miyagi (gespecialiseerd in de herbestemming van industrieel erfgoed met een maatschappelijke impact, begeleidt het traject over de toekomstige invulling van de voormalige Gelatinefabriek).

Als eerste alle nieuwtjes
over De Gaanderij weten?

houd me op de hoogte

ik heb een idee of een vraag

Hou ons op de hoogte