Welkom!

De laatste jaren is de Kanaalkom in beweging. Met de toekomstige ontwikkeling van de ‘Gelatinewijk’ en een deel van de naastliggende ‘Parkwijk’ komen er heel wat nieuwe bewoners en functies bij. Alvorens de ontwerpers aan de slag gingen, hebben de ontwikkelaars en stad een briefingnota opgemaakt in dialoog met de buurt. We capteerden bezorgdheden en wensen en verduidelijkten of er bijvoorbeeld noden leefden rond bepaalde soorten van huisvesting, of er extra speelruimte moet zijn voor kinderen, of er nood is aan bepaalde buurtfuncties, … Deze nota vormt het startpunt waarmee de ontwerpers nu aan de slag zijn om de doorvertaling te maken naar een beeldkwaliteitcharter. Om te komen tot dit charter zal de buurt opnieuw betrokken worden. Op deze website bundelen we voor jullie graag alle informatie over dit traject en wat dit betekent voor de toekomstige wijk: hoe zal je er kunnen wonen, werken, spelen, ontmoeten, … Je kan er ook terecht voor vragen en/of om ideeën achter te laten.

Infomarkt 2 december 2023

In navolging van het participatief traject met de buurtbewoners en als resultaat van de het daaruit opgestelde ambitieniveau werden er in samenspraak met de stad plannen gemaakt voor de ontwikkeling van deze site.

Op zaterdag 2 december 2023 werden de plannen aan de buurt getoond op een infomarkt van de Gelatines in Beweging. Hier begint een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van deze historische locatie. Op de infopanelen die getoond werden konden buurtbewoners en geïnteresseerde de geschiedenis en de spannende toekomstplannen bekijken.

Dit partnerschap vertelt een constructief verhaal waarbij de stad en vastgoedontwikkelaars samenwerken om de site nieuw leven in te blazen. Met respect voor het verleden en met de nodige aandacht voor een kwaliteitsvolle leefomgeving, zowel voor de huidige buurtbewoners als voor de nieuwe bewoners.

Als eerste alle nieuwtjes over
De Gelatines weten?

Hou me op de hoogte

Briefingnota

Op het einde van fase 4A van het participatietraject werd er een briefingnota opgemaakt met ambities en richtlijnen waar zowel de buurt, de stad als de ontwikkelaars zich in kunnen vinden en die we hebben meegegeven aan de ontwerpers. We hebben deze ingedeeld volgens de thema’s: een gezonde wijk, een levendige wijk, een inclusieve wijk en een verbonden wijk. Concreet gaat dit over ambities die te maken hebben met de programmatie en de uitstraling van de wijk, noden rond sport- en speel-ruimte, woonnoden, … De nota kan je opvatten als een startpunt voor de ontwerpers om dit vervolgens in samenwerking met buurt, stad en ontwikkelaars verder te vertalen naar een beeldkwaliteitscharter en uiteindelijk een ontwerp.

ik wil de briefingnota raadplegen

De site

Wanneer we over ‘de Gelatines’ spreken, bedoelen we de aangeduide zone (groen) op de luchtfoto. Het betreft de site van de oude gelatinefabriek, gelegen in het noorden van Hasselt aan de westelijke oever van de Kanaalkom. De projectsite grenst aan het Demerpark (noorden), Kanaalkom (oosten), de nieuwe ontwikkeling van Quartier Bleu (zuiden) en de Heilig-Hartwijk (westen). Het gedeelte boven de stippellijn (deel van de “Parkwijk”) is eigendom van Chateau Real Estate en Van Roey Vastgoed en het gedeelte onder de stippellijn (“Gelatinewijk”) is eigendom van Besix Red. Een zone aansluitend op Quartier Bleu, een strook langs de A.Hertzstraat, de openbare wegen, de kade en het hart van de oude gelatinefabriek (rond de schoorsteen) is eigendom van de stad.

Ambities

In de briefingnota zijn ambities en richtlijnen opgenomen waar zowel de buurt, de stad als de ontwikkelaars zich in kunnen vinden en we hebben meegegeven aan de ontwerpers. We hebben deze ingedeeld volgens de thema’s: een gezonde wijk, een levendige wijk, een inclusieve wijk en een verbonden wijk. Concreet gaat dit over ambities die te maken hebben met de programmatie en de uitstraling van de wijk. Welke noden leven er rond sport- en speelruimte? Welke functies ontbreken er in de huidige wijk die een plek kunnen krijgen op de site? Wat zijn de huidige woonnoden?, …

Heb je een idee of een vraag?
Geef ze hieronder gerust even door.

ik heb een idee of een vraag

Plekken in de toekomstige wijk

Om de voorgaande ambities en verzamelde input meer tastbaar te maken, hebben we een eerste aanzet gedaan om de publieke ruimte te concretiseren op verschillende plekken in de toekomstige wijk: het Gelatineplein, de overgangszone naar Quartier Bleu, de Gelatineboulevard en het woonerf, de kade en de haventuinen, het binnenhof, het Demerpark en de groene fiets-en wandelas. Dit vormt een eerste doorvertaling naar concretere plekken om het gesprek met de buurt verder te voeren. Het zijn eerste ideeën en suggesties om de ontwerpers op gang te zetten en bewoners de mogelijkheid te geven bedenkingen en ideeën aan te rijken.

Aangezien er pas in een volgende fase concreet aan de slag zal worden gegaan met de gebouwen, wensen we hierop nog geen voorafnames te maken. We tonen in de volgende stops enkel een eerste aanzet van de publieke ruimte van de toekomstige wijk. Deze insteek is zeker niet als concreet ontwerp te beschouwen. Binnen de regels van het RUP zijn er voor de ontwerpers namelijk nog veel mogelijkheden in verband met de inplanting van de gebouwen en uitwerking van de publieke ruimte.

Stop 1

Gelatineplein

Ontdek Deze Stop

Stop 2

Overgangszone naar Quartier Bleu

Ontdek Deze Stop

Stop 3

Gelatineboulevard en woonerf

Ontdek Deze Stop

Stop 4

Kade en haventuinen

Ontdek Deze Stop

Stop 5

Binnenhof

Ontdek Deze Stop

Stop 6

Demerpark

Ontdek Deze Stop

Stop 7

Fiets- en wandelas

Ontdek Deze Stop

Heb je een specifieke vraag?
Misschien vind je het antwoord dan al bij de FAQ-pagina

ontdek de antwoorden

De Gelatines in beweging

ik heb een idee of een vraag

Hou ons op de hoogte